ZSO nr 2
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik
MATURA 2019
 Strona klasy IB
Jedyna klasa z maturą międzynarodową w Tarnowie!
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 

WSPÓŁPRACA

              

                     

Przyznawanie przez Prezydenta Miasta Tarnowa stypendium dla uzdolnionych uczniów

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że podjęto uchwałę Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów.

 

Zachęcam do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami dot. przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe zawartymi w załącznikach:

- uchwała Nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r., poz 4489);

- wzór wniosku o przyznanie stypendium.

 

Termin składania wniosków: do 30.11.2015 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12.

 

Załączniki do wniosku:

- kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2014/2015 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

- dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

- uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw za rok szkolny 2014/2015 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

  

Wnioskodawcą jest:

1) dyrektor tarnowskiej szkoły publicznej lub niepublicznej, do której kandydat do stypendium uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 - w tym przypadku wnioskodawca (dyrektor szkoły) przedkłada w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa pismo przewodnie zawierające wykaz uczniów zgłoszonych do stypendium wraz z wnioskami kandydatów opieczętowanymi pieczęcią szkoły na str. 1 w lewym górnym rogu (nie będą przyjmowane wnioski indywidualnie przyniesione przez rodziców, nauczycieli, trenerów, uczniów itp.);

2) rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub sam pełnoletni uczeń (jeżeli kandydat do stypendium w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczał do szkoły poza granicami Gminy Miasta Tarnowa a mieszkał w Tarnowie).

 

Podkreślam, że w przypadku absolwentów tarnowskich szkół publicznych i niepublicznych (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), wnioskodawcą jest szkoła, w której uczeń starający się o stypendium kształcił się w roku szkolnym 2014/2015.

Natomiast osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół lecz w roku szkolnym 2014/2015 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym, artystycznym lub sportowym. W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu: od 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r.  

  

Uczniom, którym w 2015 r. przyznano stypendium lub nagrodę pieniężną za osiągnięcia sportowe z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, nie zostanie przyznane jednorazowe stypendium dla uzdolnionych uczniów z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

 

W związku z powyższym polecam Państwa uwadze regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów (dot. osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych) przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy (w załączeniu).

 

Proszę o rozpowszechnienie informacji na temat jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa i zasadach jego przyznawania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Państwa szkół.

 

Szczegóły na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są również udostępnione na stronie głównej www.edunet.tarnow.pl oraz bezpośrednio pod adresem http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/rusza_nabor_wnioskow_o_stypendium_pmt_za_2014_2015

 

DOKUMENTY:

 

 

 

 

Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta