II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ii-lo.tarnow.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów.
  • Responsywność wyświetlanych plików graficznych na niestandardowych rozdzielczościach.

Z wyłączeniem:

  • Plików graficznych i plików opublikowanych przed wejściem ustawy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekret2lo@umt.tarnow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek szkoły ul. Mickiewicza 16 nie posiada windy komunikacyjnej.
  2. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym przez wyznaczonego pracownika w pomieszczeniu usytuowanym na poziomie 0. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  3. Na parkingu znajdują się oznaczone kopertami miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
  4. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.