II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Szkoła

Misja szkoły

Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy ; praca, by się zmartwychwstało.

Jesteśmy szkołą, która:

 

 • Oferuje wszechstronną edukację związaną z nowoczesnym modelem rozwoju nauczania
 • Chce wspomagać młodych ludzi w samowychowaniu i samorozwoju
 • Indywidualizuje proces kształcenia poprzez stosowanie zróżnicowanych metod nauczania i starannie przygotowanych działań pozalekcyjnych
 • Rozwija twórczą aktywność wychowanków w różnych dziedzinach (samorządność, działalność naukowa,  artystyczna, sportowa)
 • Wychowuje w duchu tolerancji i szacunku dla różnych kultur
 • Szanuje zasady religii chrześcijańskiej i innych religii świata
 • Uspołecznia proces kształcenia, łącząc życie szkoły z życiem regionu i promuje postawę otwarcia na świat
 • Rozwija świadomość uczniów w zakresie tematyki światowej
 • Łączy tradycję z nowoczesnymi metodami nauczania i stosowania kryterialnego oraz zróżnicowanego oceniania
 • Kładzie szczególny nacisk na nauczanie języków obcych, proponując ciekawe rozwiązania dydaktyczne

 

Cele wynikające z misji:

 

 • Nauczanie i wychowanie oparte na programach autorskich i innowacjach programowych
 • Absolwent gimnazjum to człowiek otwarty na świat, wyposażony w narzędzia komunikacji (języki obce, technologia informacyjna), dobrze przygotowanych do dalszego etapu edukacji, umiejący wykorzystywać zdobytą wiedzę, świadomych swych życiowych celów
 • Absolwent liceum to człowiek nowoczesny, traktujący zdobytą wiedzę i umiejętności jako sposób realizacji życiowych celów, przedsiębiorczy, świadomy swojego miejsca w Polsce i w świecie
 • Szkoła miejscem zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 • Uznanie humanizmu i wartości etycznych za podstawy wychowania
 • Szkoła jako przygotowanie do życia w społeczeństwie -  uczy patriotyzmu i rozbudza dążenie do nieustannego rozwoju 
 • Tradycjonalizm formy życia szkolnego w pracy dydaktyczno - wychowawczej