II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Historia szkoły

 

Szczególne miejsce w dziejach szkoły zajmuje Jan Amor Tarnowski (1488-1561), hetman wielki koronny, który pragnął, "by talenty i młodzież w szkołach publicznych mogły być kształcone, należycie kierowane i wychowywane". Wielkie zasługi dla szkoły miał także ksiądz Wojciech Kaszewicz. Dzięki jego fundacji szkoła tarnowska została podniesiona do rangi średniej i postawiona w rzędzie czołowych kolonii akademickich.

Uczniowie tarnowskiej "akademii" wywodzili się z rodzin szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich. W 1784 roku Kolonia Akademicka w Tarnowie została włączona w austriacki system szkolny i nadano jej oficjalną nazwę: c. k. Gimnazjum (cesarsko-królewskie). W roku szkolnym 1849/50 wprowadzono do Gimnazjum po raz pierwszy egzamin dojrzałości. Pierwsza matura w tarnowskim Gimnazjum odbyła się w dniach 1-7 października 1850 roku. 4 października nastąpiło uroczyste otwarcie okazałego gmachu szkolnego przy ul. Seminarskiej. Mimo otwarcia filii gimnazjum chętnych było tak wielu, że postanowiono otworzyć kolejne gimnazjum. Tak doszło do powstania drugiej tego typu szkoły średniej w Tarnowie, której kontynuację stanowi II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO.


Powstanie i działalność c. k. Gimnazjum II w Tarnowie w latach 1901 - 1918

Filia tarnowskiego gimnazjum oddana została do użytku w dniu 29 września 1901r.Filia nadal jednak podlegała dyrektorowi I Gimnazjum. W szkole wybudowano kaplicę pod wezwaniem św. Jana Kantego, który został patronem filii, a następnie pełnego Gimnazjum II. 5 czerwca 1903r. ówczesny minister Wyznań i Oświecenia wydał rozporządzenie, w którym określił warunki uruchomienia nowego gimnazjum w Tarnowie. Dyrektorem szkoły został dotychczasowy kierownik filii, dr Jan Leniek. Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się 2 września 1903r. Uczniowie, którzy chcieli składać egzamin wstępny do klasy pierwszej c. k. Gimnazjum II w Tarnowie musieli zgłosić się z wymaganymi dokumentami oraz wpłacić wpisowe. Egzamin wstępny obejmował religię, j. polski, j. niemiecki oraz rachunki. Każdy uczeń zobowiązany był do noszenia munduru nie tylko podczas lekcji, ale i po lekcjach. Już w pierwszych dniach istnienia c. k. Gimnazjum II jego uczniowie angażowali się czynnie w nielegalne organizacje o charakterze politycznym i społecznym. Nie zabraknie wychowanków II Gimnazjum w walkach o sprawę polską w czasie wojny światowej 1914 - 1918 oraz w okresie walk o granice odrodzonej w 1918r. Polski.

W 1906r. powstało pierwsze koło: Filomatów i Filaretów, które miało na celu "ćwiczenie się w cnocie i pracę nad własnym wykształceniem umysłowym". Wybuch I wojny światowej uniemożliwił rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 1914/15. Rosyjskie władze wojskowe zarekwirowały budynek, w którym umieszczono szpital wojskowy. W maju 1915r. do Tarnowa wkroczyli Austriacy zajmując budynki oświatowe. Wydarzenia na froncie zachodnim utwierdzały Polaków, że zbliża się koniec ponad wiekowej niewoli. W nocy 30/31 października 1918r. członkowie "Pogotowia Narodowego", Polskiej Organizacji Wojskowej i innych organizacji niepodległościowych przy ścisłym współdziałaniu z oficerami i żołnierzami Polakami ze stacjonującego w mieście batalionu 20 pułku piechoty, obalili władze austriackie. Datę 25 października 1918r. można przyjąć za koniec austriackich szkół w Tarnowie.


II Państwowe Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego (1918-1945)

Po odrodzeniu się Polski, do Tarnowa dochodziły wiadomości o walkach o granice państwa. W szeregach walczących Polaków znalazła się także młodzież ze szkół średnich. Wielu uczniów II Gimnazjum zginęło w tych walkach. W końcu po sześciu latach nauki w ciężkich warunkach razem z I Gimnazjum, uczniowie wrócili do starego budynku szkolnego, w którym mieścił się podczas wojny szpital. W 1921r. przemianowano nazwę II Gimnazjum na Gimnazjum Państwowe im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Warunki przyjęcia do Gimnazjum ulegały znacznym zmianom w zależności od aktualnie obowiązującej struktury organizacyjnej i programowej szkolnictwa. Nauka w gimnazjum była płatna. Największy procent w szkole stanowili uczniowie chłopscy, a najmniejszy uczniowie z rodzin ziemiańskich. Uczniów zwanych "studentami" witał napis nad budynkiem szkolnym "CO OJCOWIE KRWIĄ ZDOBYLI SYNOWIE UTWIERDZĄ PRACĄ". 11 listopada w szkole miała miejsce podniosła uroczystość - poświęcenie tablicy ufundowanej ku czci uczniów II Gimnazjum poległych w walkach niepodległościowych w latach 1914 - 1920. Najstarszą organizacją uczniowską w II Gimnazjum była Drużyna Harcerzy im. płk Michała Wołodyjowskiego. W historycznych dniach listopada 1918r. w Tarnowie powstała najbardziej popularna pieśń harcerska "Płonie ognisko i szumią knieje" napisana i skomponowana przez 17-letniego Jerzego Brauna, drużynowego III Drużyny w II Gimnazjum i absolwenta tej szkoły z 1919r. Rok szkolny 1938/39 był ostatnim w dziejach męskiego II Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Kilka dni potem, gdy Niemcy wkroczyli do Tarnowa, w budynku II Gimnazjum utworzony został przejściowy obóz dla jeńców polskich.

Przez okres okupacji pomieszczenia II Gimnazjum wykorzystywane były przez Wehrmacht, który urządził w nich "oddział weterynarii wojskowej".

Zarządzona pod koniec stycznia 1939r. mobilizacja objęła absolwentów II Gimnazjum. Po odbyciu kampanii wrześniowej wielu wychowanków II Gimnazjum, którzy szczęśliwie uniknęli śmierci lub niewoli, przystąpiło do podziemia wojskowego w ramach SZP, ZWZ, a następnie AK.

W styczniu 1945r. po opuszczeniu przez Niemców Tarnowa uruchomiono gimnazja. Budynek II Gimnazjum był tak zdewastowany, że naukę przeniesiono do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. E. Orzeszkowej.

Tak więc po rozwiązaniu II Gimnazjum Męskiego, jego patron, Hetman Jan Tarnowski, zgodnie z poleceniem władz szkolnych pozostał w II Żeńskim Państwowym Gimnazjum i Liceum. Stało się ono od 1945r., symbolicznie spadkobiercą chlubnych tradycji aż trzech szkół: Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. Bł. Kingi (1919 - 1936), Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi (1933 - 1945) oraz II Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Jana Tarnowskiego (1901 - 1945).

I Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Bł. Kingi (1919-1936)

Po odzyskaniu niepodległości i zjednoczeniu ziem polskich spod trzech zaborów stwierdzono ogromne braki w kadrze nauczycielskiej. Celem natychmiastowej poprawy w zakresie szkolenia nauczycieli Rada Krajowa Szkolna we Lwowie reskryptem z dnia 19 lutego 1919r. powołała Wyższe Kursy Naukowe na Prywatne Seminaria Nauczycielskie. W ten sposób powstało Pierwsze Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Bł. Kingi w Tarnowie. Szkoła otrzymała prawa publiczne w kwietniu 1919r. W 1921r. seminarium otrzymało nazwę: I Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Bł. Kingi nr 91, a jego podstawę materialną stanowiły głównie opłaty uczennic.

Władysław Lech pełnił obowiązki dyrektora seminarium do 1921r., kiedy to przekazał swoje obowiązki katechecie szkolnemu. Po śmierci Władysława Lecha, obowiązki dyrektora objął już na stałe ks. Józef Chrząszcz. W trosce o jak najwyższy poziom dydaktyczny dyrektor angażował do pracy najlepszych nauczycieli.

Seminarium Bł. Kingi mieściło się w wynajętym budynku przy ul. Tertila, znajdowało się w tym "szczęśliwym położeniu, że dzielnica była wolna od zbytniego ruchu i pyłu, należała do spokojnych, a dom otoczony był ogrodami". Warunki nauki były jednak dość trudne, bo dom nie miał ani przestronnych korytarzy, ani sal. Podstawą dalszego rozwoju nauki w szkole była poprawa warunków lokalowych. Po wykupieniu parceli i przygotowaniu planu 2. IV. 1927r. przystąpiono do budowy nowego gmachu dla szkoły z pieniędzy zebranych wyłącznie wśród rodziców. W roku szkolnym 1928/29 rozpoczęto naukę w budynku poszerzonym o nowe zachodnie dwupiętrowe skrzydło z salą gimnastyczną na parterze.

Celem Seminarium było przygotowanie uczennic do przyszłej pracy w szkołach powszechnych. Obok działalności dydaktycznej, ważną rolę w zakładzie odgrywała praca wychowawcza, oparta na zasadach religijno - moralnych i patriotycznych. Jednym z najstarszych zrzeszeń uczennic była istniejąca w seminarium od 1916r. Sodalicja Mariańska. Na comiesięcznych zebraniach prezentowano ciekawe referaty, odczyty poświęcone czci Matki Bożej i innych świętych. Sodalistki pomagały słabszym koleżankom, wydawały czasopismo "Złota Nić" pod redakcją Stefanii Łąckiej. W szkole równie prężnie działał Samorząd Szkolny oraz Harcerstwo. Ks. dyrektor i grono profesorskie kładło duży nacisk na realizację zajęć pozalekcyjnych, toteż szkoła była otwarta dla uczennic przez cały dzień. Można było pogłębiać zainteresowania w kołach przedmiotowych, chórze szkolnym, orkiestrze, na kółkach krajoznawczych i ogrodniczych, w sekcjach sportowych.

Nagle podczas pracy zmarł ks. J. Chrząszcz 1 VIII 1935r.. Pogrzeb stał się wielką manifestacją mieszkańców Tarnowa. W krótkim czasie po jego śmierci, byłe uczennice postanowiły postawić pomnik na grobie swego dawnego dyrektora. Na Starym Cmentarzu stanął pomnik z następującym napisem: śp. KS. JÓZEF CHRZĄSZCZ KAPŁAN BOGU I MŁODZIEŻY SERCEM CAŁYM ODDANY + 1 sierpnia 1935r. w 52 roku życia 30 lat kapłaństwa TU SPOCZYWA W CHRYSTUSIE NAJLEPSZEMU DYREKTOROWI I KATECHECIE I ŻEŃSKIE SEMINARIUM IM. BŁ. KINGI w Tarnowie UCZENNICE ZAWSZE WDZIĘCZNE TEN KAMIEŃ POŁOŻYŁY. 
One także w 1980r., w 45 rocznicę śmierci ks. dyrektora zorganizowały zjazd, w trakcie którego w kaplicy kościoła księży Filipinów wmurowano - poświęconą Jego pamięci - marmurową tablicę ze zdjęciem księdza.

U progu lat trzydziestych pojawiła się groźba zamknięcia Seminarium Nauczycielskiego oraz jego likwidacji. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego pismami 9 IV i 19 V 1936 roku poinformowało Dyrekcję o likwidacji Seminarium. 

Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Błogosławionej Kingi (1933-1945)

W związku z likwidacją Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego, Dyrekcja podjęła starania o otwarcie gimnazjum żeńskiego. Kuratorium zezwoliło pismem z dnia 28 II 1933r. na uruchomienie 4-klasowego gimnazjum żeńskiego. Od 1934r. dyrektorką Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Bł. Kingi była Stanisława Czernecka, nauczycielka historii i geografii w Seminarium Nauczycielskim. Przy końcu roku szkolnego 1936/37 otrzymano pozwolenie na otwarcie liceum ogólnokształcącego oraz otrzymano uprawnienia państwowych gimnazjów. Absolwentki 4-letniego gimnazjum, które miały dobre wyniki w nauce mogły kontynuować naukę jeszcze przez dwa lata w liceum. Gimnazjum i Liceum Bł. Kingi było centralnym ośrodkiem życia harcerek w Tarnowie, tutaj bowiem mieściła się Komenda Hufca. Gminy klasowe opiekowały się chorymi koleżankami, zbierały datki na ludzi bezdomnych i w potrzebie, opłacały stancje najbiedniejszym koleżankom. Tarnowskie gimnazja męskie przygotowując sztuki teatralne często prosiły o pomoc w realizacji przedstawienia dziewczęta z "Kingi". Zapraszano je również na zabawy uczniowskie, zwłaszcza do I Gimnazjum Męskiego, na które udawały się pod opieką profesorów. W rewanżu koledzy z gimnazjum byli zapraszani na podobne zabawy do "Kingi".

Uczennice z "Kingi" można było rozpoznać po obowiązkowym mundurku: granatowa plisowana spódniczka, bluzka granatowa z kołnierzem "Słowackiego" z rozcięciem zapinanym na guziki typu szkolnego, ponadto beret granatowy, filcowy, miękki z odznaką GK (Gimnazjum Kingi). W szkole uczennice mogły chodzić w fartuszkach. Obowiązkowe były: teczka na plecy, pantofle i kostiumy gimnastyczne. Na tarczach szkolnych widniał numer 464.

W ostatnich dniach sierpnia stawało się coraz bardziej jasne, że wojna wisi na włosku. 28 VIII 1939r. na dworcu kolejowym w Tarnowie nastąpił wybuch bomby zegarowej. W dobę później do służby wojskowej powołano grupę uczennic Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Bł. Kingi. dziewczęta prowadziły służbę obserwacyjno - meldunkową na Ratuszu.

Prośba o zezwolenie na otwarcie w Tarnowie gimnazjum, przedstawiona przez delegację tarnowskich urzędników w październiku 1939r., została przez komisarza miasta Ernesta Kunda odrzucona. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabrała podjęta przez patriotyczne rzesze polskich nauczycieli walka o uchronienie od zagłady kultury narodowej oraz dzieci i młodzieży polskiej przed demoralizacją, którą przyniosła wojna i okupacja. Tajne nauczanie w Tarnowie i powiecie tarnowskim sięga swoim początkiem 1 listopada 1939r. Organizacją tajnego nauczania w Tarnowie zajęła się dytektorka Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Bł. Kingi w Tarnowie, Stanisława Czernecka, a podstawową kadrę tajnego nauczania stanowili nauczyciele tejże szkoły. Większość nauczycielstwa szkół średnich po wybuchu wojny była członkami Nauczycielskiego Konsumu w Szkole Ogrodniczej. Gdy okupant zażądał wykazu członków tego Konsumu, Stanisława Czernecka nie podała listy nauczycieli Prywatnego Gimnazjum i Liceum Bł. Kingi, dzieki czemu w 1940r. nie doszło do aresztowań nauczycieli jej szkoły. W sposób szczególny należy jeszcze raz podkreślić zasługi dyr. Stanisławy Czerneckiej, która przez całe życie wierna Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu oddała swoje wszystkie siły i umiejętności dla służby ojczyźnie. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmama Jana Tarnowskiego

W styczniu 1945r. skończyła się pięcioletnia okupacja Tarnowa, 27 stycznia 1945r. starosta powiatu tarnowskiego wydał zarządzenie w sprawie uruchomienia szkolnictwa średniego. Na tydzień po wyparciu Niemców z Tarnowa dyrektorka Stanisława Czernecka 26 stycznia ogłosiła wpisy do Prywatnego Gimnazjum im. Bł. Kingi werbując jednocześnie nauczycieli.

Na kolejnym zebraniu Rady Pedagogicznej 26 lutego 1945r., Stanisława Czernecka poinformowała o upaństwowieniu szkoły, o zmianie jej nazwy na II Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W nowym ustroju społeczno - politycznym, który od lipca 1944r. stopniowo był wprowadzany do kraju i opierał się na obcej społeczeństwu polskiemu ideologii nie mogło być miejsca dla Błogosławionej Kingi jako Patronki szkoły.

W grudniu 1947r. St. Czernecka uczestniczyła w konferencji dyrektorów szkół średnich w Krakowie. Podano na niej szereg zaleceń dla nauczycieli, takie jak: "Na terenie szkoły nie zniesie się innego światopoglądu, aniżeli podawanego obecnie ze strony władz. Młodzież nie rozumie współczesnych czasów. Gdy odczuje, że nauczyciel wierzy w to, co mówi, uwierzy sama. Należy poprzeć na terenie szkoły takie organizacje jak: ZWM, TUR, Wici, ZMD".

Bardzo dużą popularnością wśród dziewczyn cieszyło się harcerstwo, działały: koło PCK, koło ligi morskiej, kółka sportowe, koła krajoznawcze, koło ochrony przyrody, chór szkolny.

Rok szkolny 1947/48 był ostatnim w pracy nauczycielskiej Stanisławy Czerneckiej. Ówczesne włądze oświatowe zwolniły ją z funkcji dyrektorki, którą pełniła od 31 sierpnia 1948r. Bez wiedzy St. Czerneckiej, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie pragnąc zrekompensować jej doznaną krzywdę, wystąpił w 1956r. z wnioskiem o rehabilitację. Stanisława Czernecka zmarła w szpitalu 13 marca 1968r. i została pochowana w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu.

Po Stanisławie Czerneckiej obowiązki dyrektora szkoły objęła Stanisława Zakrzewska (do 1949r.), następczynią była Czesława Górnikiewicz (do 1957r.), a w kierowaniu szkołą pomagała jej Janina Składzień pełniąca w latach 1953-60 obowiązki zastępcy dyrektora.

Do końca roku szkolnego 1947/48 II Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Hetmana Jana Tarnowskiego jak i inne szkoły średnie tego typu działało na przedwojennych zasadach organizacyjnych utrzymując dwustopniowość kształcenia przez cztery klasy gimnazjum tzw. "mała matura" oraz dwie klasy licealne kończone egzaminem dojrzałości. W 1948r. resort oświaty przyjął zasady 7-letniej Szkoły Podstawowej i 4-letniego liceum, łączonych często w 11-letnie szkoły ogólnokształcące. Ze względu na trudności lokalowe II Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Hetmana Jana Tarnowskiego pozostało na stopniu licealnym bez klas podstawowych. W latach 1963-75 w nazwie szkoły zabrakło patrona, stąd nazywała się: II Liceum Ogólnokształcące. W październiku 1974r. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski wsparci przez wyniki plebiscytu wśród uczniów, podjęli starania o przywrócenie imienia Hetmana J. Tarnowskiego jako patrona szkoły. Starania te zakończyły się sukcesem i od r. szk. 1975/76 nazwa szkoły brzmi: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO.

W okresie stalinowskim, w szkole musiał być widoczny ZMP, do którego "statystycznie" należała ponad połowa uczennic. Wszystkie klasy obowiązkowo współzawodniczyły o tytuł "przodującej klasy liceum" oraz w zbiórce złomu. Rok 1950 zapoczątkował etap kształtowania się "socjalistycznego harcerstwa" w Polsce Ludowej.

W 1957r. dyrektorem II Liceum został Alfred Wagner, który kierował szkołą przez dziesięć lat.

W 1961r. Sejm PRL uchwalił ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową, oraz 4-letnie liceum ogólnokształcące i licea zawodowe.

Rok szkolny 1967/68 był ostatnim, w którym II Liceum nazywano szkołą żeńską. Od 1 września 1968r. do II Liceum Ogólnokształcącego zaczęli uczęszczać chłopcy i szkoła stała się koedukacyjna. W okresie kierowania szkołą, dyrektor Alfred Wagner starał się stworzyć właściwe warunki nauki, nie zaniedbując jednocześnie estetycznego wyglądu pomieszczeń. W r. szk. 1964/65 przeprowadzono remont budynku szkolnego wewnątrz i wykonano nowe ogrodzenie szkoły do al. 1 Maja. W 1967r. obowiązki dyrektora objął na dziewiętnaście lat Stanisław Wadowski. Dyrektor St. Wadowski od początku pełnienia funkcji kierowniczej wykazywał się talentem organizatorskim i logiką argumentacji w zabiegach o modernizację szkoły. Po nagłej śmierci dyrektora Stanisława Wadowskiego (1986r.), szkołą przez ok. trzy tygodnie kierował Mirosław Swoszowski. Po tym okresie dyrektorką II Liceum została Maria Belcarska, pełniąc obowiązki do 1990r. W okresie kierowania szkołą przez dyrektorkę Marię Belcarską postępowała dalsza reorganizacja i modernizacja sal lekcyjnych, głównie pracowni przedmiotowych.

W Pałacu Młodzieży w Tarnowie dnia 16 października 1976r., miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru II Liceum Ogólnokształcącemu. Uroczystość ta zbiegła się z jubileuszem 75-lecia szkoły. Każdego roku szkolnego, 2 kwietnia, obchodzone jest w szkole święto Patrona II Liceum (2 kwietnia 1527r. J. Tarnowski został hetmanem wielkim koronnym). W latach osiemdziesiątych oprócz kilkunastu wymienionych wcześniej kół przedmiotowych, niewiele mniej było w szkole organizacji uczniowskich. Warto podkreślić, że w tym czasie harcerze i członkowie PCK opiekowali się mieszkańcami Domu Opieki Społecznej, gromadzili odzież i książki, wzbogacając prezenty mikołajkowe dla najuboższych dzieci z Domu Dziecka "Caritas".

W 1990r. Mirosław Swoszowski został dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego. Dyrekcja przesłała do MEN projekt autorski II Liceum, do którego dołączono opracowane przez nauczycieli autorskie programy nauczania z takich przedmiotów jak: historia, geografia, fizyka i chemia oraz poczyniono konkrety programów nauczania z pozostałych przedmiotów. Przewidywało się możliwość wyboru przez uczniów następujących profili: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, a dla uczniów niezdecydowanych pozostała klasa o profilu podstawowym. Dotychczas uczono w liceum trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, a ponadto w klasach biologiczno-chemicznych języka łacińskiego. Od 1 września 1991r., rozpoczęła się nauka języka francuskiego.

Realizacja programu autorskiego była pierwszym etapem w dążeniu do nadania szkole nowego oblicza, aby mogła stać się szkołą twórczą. 

  

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie (1991 - 2001). 

Historia szkoły w latach 1991-2001 została opisana w książce "II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie 1901-2001", część druga 1991-2001, której autorem jest Stanisław Piwowarski (uzupełnienie: Zarys Dziejów, część druga ). W ciągu 10 lat w naszej szkole zaszły duże zmiany. Bardzo szczególnym dniem dla uczniów, profesorów i absolwentów II L.O. był dzień 14 października 1992r. Sztandar należący przed wojną do Gimnazjum im. Błogosławionej Kingi, w tym właśnie dniu po raz pierwszy od czasów wojny został przywrócony do życia. II L.O. im. J.H.Tarnowskiego otrzymał uroczyście sztandar Bł Kingi ( obecnie świętej).

Dzięki staraniom dyr. Mirosława Swoszowskiego w 1993r. II L.O. zostało członkiem Towarzystwa Szkól Twórczych kierowane przez dr D. Nakoneczną, której zrzesza elitarne szkoły z całej Polski. W 1993r. utworzona klasę menedżerską pod patronatem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Było to zasługą dyr. M Swoszowskiego, nauczyciela geografii M. Markowskiego, oraz dyr. Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania dr Z. Paszka. Do 2000r koordynatorem klas menedżerskich był M. Markowski, a od 2000r. wicedyrektor Marta Rodo.

Uczniowie tej klasy pogłębiają wiedze z matematyki, geografii, j. angielskiego w zwiększonej ilości godzin, oraz uczęszczają na zajęcia prowadzone przez wykładowców Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Po ukończeniu klasy czwartej, otrzymają świadectwo ukończenia kursu menedżerskiego. Uczniowie tych klas należą do "czołówki" szkoły pod względem wyników nauczania, ale przede wszystkim są dobrym organizatorem rożnych uroczystości, konkursów szkolnych. 85% uczniów z tych klas zdobywa indeksy renomowanych uczelni krajowych: AE w Krakowie, AGH, Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1994r. została utworzona tzw. "klasa zerowa" - uczęszczali do niej uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej. Aby dostać się do takiej klasy trzeba było posiadać świadectwo klasy siódmej z wyróżnieniem oraz zdobyć odpowiednia ilość punktów na teście badającym predyspozycje językowe. Uczniowie klasy zerowej pogłębiali wiedze z języka angielskiego w ilości 14 godzin tygodniowo, po ukończeniu zerówki i zdaniu egzaminu wstępnego uczniowie rozpoczynali edukacje szkolna z intensywna nauka języka angielskiego w klasach o tym profilu w ramach nauczania matematyki, fizyki i historii wprowadzone były pojęcia w języku angielskim. W ciągu ostatnich 2 lat ( rok szkolny 1998-1999, 1999-2000) 60 uczniów z tych klas zdało egzamin FC i CAF. Dla klasy menedżerskiej autorskie programy opracowali: Marta Rodo ( matematyka), Rafal Bednarczyk, Stanisław Piwowarski, oraz Łucja Styś (historia), Mariusz Markowski ( geografia), Halina Prucnal - Papuga ( jez. angielski), Zbigniew Ogar ( jez. angielski, w tym Bisnes English). Autorami programów z języka angielskiego dla klasy z intensywnym programem nauczania tego języka były: Halina Prucnal - Papuga i Maria Trojanowska.

Uczniowie klas menadżerskich i z intensywna nauką jez. angielskiego, co roku brali udział w 2tygodniowych obozach integracyjnych nad morzem lub w górach.

W ciągu 10 lat dyrektorem II LO byli: M. Swoszowski, M. Markowski, P. Turski. Od 1996r. dyrektorem szkoły jest Halina Pasternak. Dzięki której szkoła zaczęła być widoczna w Tarnowie i okolicy.

W 1997r. przypadła 200-tna rocznica powstania Mazurka Dąbrowskiego - Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. W związku z tym wydarzeniem Kuratorium Oświaty w Tarnowie ogłosiło konkurs pt. "Konkurs wiedzy o czasach i osobowych związanych z Mazurkiem Dabrowskiego". Organizatorem tego konkursu była nasza szkoła, a szczególnie uczniowie klas IIIa - menedżerskiej. Marta Rodo zadbała szczególnie o to, aby zwycięzcy otrzymali nagrody, które sponsorowali: DH "Zenit", "Honda", "Ricardpol". Przedstawiciele Kuratorium wyrazili szczególne podziękowania dla dyrekcji szkoły: Haliny Pasternak, oraz dla nauczycieli - organizatorów: Marty Rody, Jerzego Olszewskiego, Stanislawa Piwowarskiego, Lilianna Pyzinskiej-Stych, Grazyny Nowak.

W 1998 roku związku z dwusetną rocznica Adama Mickiewicza nasza szkoła była organizatorem Wojewódzkiego Konkursu "Adama Mickiewicza - Życie i dzieło". Głównymi organizatorami konkursu byli humaniści i historycy: K. Głąb, T.Ojczyk, J. Olszewski, L. Pizinska-Stych. S.Piwowarski, oraz dyr. H. Pasternak, wicedyrektor M. Rodo. Konkursowi towarzyszyła sesja naukowa poswiecona tworczosci Adama Mickiewicza, podczas której referaty wygłosili profesorowie UJ i Uś. W czerwcu 1999r. podczas wizyty Jana Pawla II w Polsce tuz przed kanonizacja Bl. Kingi uczniowie klas menadżerskiej z wych. M. Rodo (absolwentka tej szkoły) oraz ksiądz katecheta W. Fraczkiem zorganizowali w Sali Lustrzanej sesje "Rzecz o Błogosławionej Kindze". Była to uroczystość z władzami miasta, wiceprezydentem A Sasakiem, Gronem Pedagogicznym, Społecznioscią Uczniowska II LO, oraz absolwentkami dawnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Bl. Kingi.

Była wybitną kobietą, arystokratka ducha. Węgierką z urodzenia, Polka z wyboru. Na trwale związała się z fundacja Klasztoru Klarysek w Starym Sączu i inicjatywami górniczymi w Bochni i Wieliczce.

W latach 1997 - 1999 dyr. Szkoły H. Pasternak podpisała umowy z wyższymi szkołami: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, o połączonym egzaminie dojrzałości z egzaminem wstępnym na te uczelnie. Dzięki temu duża liczba uczniów zdobyła indeksy powyższych uczelni, głownie z klas menedżerskich, oraz klas z intensywna nauka j. angielskiego.

Współpraca II LO i Towarzystwa im. Adama Mickiewicza zaowocowała wspólnym zorganizowaniem kolejnego konkursu w 2001r. "Zbigniew Herbert - życie i dzieło" Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Krystyna Glomb - przewodnicząca, Lilianna Pyzińska-Stych, Bolesław Burzawa i Jerzy Olszewski. Wielka, choć niematerialna nagrodę stanowiło przesłanie, jakie na prośbę Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza wystosowała do uczestników konkursu wdowa po wielkim poecie - Katarzyna Herbert. W organizacje konkursu zaangażowali się: dr Halina Pasternak, wicedyrektor Marta Rodo, Dorota Michalik, poloniści i uczniowie. W ramach organizowanych przez Tarnowskiego Centrum Kultury spotkań z Sybirkami, młodzież II LO spotkała sie z prof. Stanislawa Wiatr-Partyka, która również zapoznała z tematyka "Golgota Wschodu" uczniów nowopowstałego koła "Z Sokratesem na Ty"

Istotna role edukacyjna i wychowawcza odegrały powstałe niedawno: Koło Przyjaciół Lwowa i Kresów Połudiowo-Wschodnim oraz Klub Europejski. W szkole Koło organizowało zbiorki darów, które następnie jako prezenty mikołajkowe, świąteczne, a nawet walentynkowe zostały zawiezione dla polskich dzieci na Ukrainie. Członkowie Kola byli tez uczestnikami wycieczek do Lwowa i Krzemieńca. Opiekunami Klubu Europejskiego byli M. Trojanowska i St. Piwowarski. Członkowie Klubu byli organizatorami bardzo ciekawych imprez pod nazwa "Spotkanie z Europa" Pierwszym z nich był "Wieczorek Wloski", którego celem była prezentacja Kultury zwyczajów i stylu życia mieszkańców Włoch.

Kolejnym przedsięwzięciem był "Wiecozrek Austryjacki". Spotkanie rozpoczęło się walcem wiedeńskim, a następnie zaprezentowana została cześć artystyczna przedstawiająca zwyczaje i tradycje panujące w Austrii.

Jak każdego roku, tak i na początku III tysiąclecia Kolo Historycznego pod opieka pani Łucji Styś uczestniczyło w uroczystościach związanych z rocznica Powstania Styczniowego. Na zaproszenie światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Kolo Historyczne uczestniczyło w spotkaniu z oficerami AK.

W 2000r. w naszej Szkole odbył się Xii Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkol średnich. Organizatorem konkursu był Zakład Metodyki nauczania chemii UJ. Głównym organizatorem była Lidia Homińska.

Każdego roku 2 kwietnia na pamiątkę dnia, w którym Jan Tarnowski został hetmanem wielkim koronnym obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły.

9 kwietnia 2001r. w Tarnowskim Teatrze zorganizowano uroczystość Dnia Patrona i zainaugurowano obchody stulecia II LO. Ponadto, w związku z przypadająca w 2001r. 440-tą rocznica śmierci Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęta obchody Roku Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Władz Miejskich, instytucji i organizacji wraz z prezydentem Jozefem Rojkiem. Prezydent wręczył dyrektor II LO Halinie Pasternak okolicznościowy list z życzeniami. Następnie młodzież szkolna pod kierunkiem Lilianny Pyzińskiej - Stych zaprezentowała montaż słowno - muzyczny pt. "Gwiazdka Leliwitow" W związku z obchodami Roku Patrona Zorganizowane zostały: Konkurs plastyczny oraz Mistrzostwa Tarnowa w pływaniu. Tematem Konkursu plastycznego był "Tarnów miastem Hetmana Jana Tarnowskiego". Patronem Konkursu był Urząd Miasta Tarnowa Wydział Edukacji i Sportu, natomiast koordynatorem była pani Grażyna Nowak.

W kwietniu 2001r. Liceum było głównym organizatorem pierwszych w historii Drużynowych Mistrzostw Tarnowa Szkol ponadgimnazjalnych w pływaniu. Udział w nich wzięli uczniowie z piętnastu szkol. Współorganizatorami byli także Urząd Miasta Tarnowa, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tarnowski Szkolny Związek Sportowy. Bezpośrednio odpowiedzialna za przebieg imprezy na krytej pływalni tarnowskiej Unii była Małgorzata Klich.

Reforma systemu edukacji oraz założenia strategii oświatowej Tarnowa spowodowały działania dyrektor Halina Pasternak zmierzające do powołania przy II LO Gimnazjum Dwujęzycznego. Starania Haliny Pasternak w sprawie utworzenia takiego gimnazjum opierały się na doświadczeniach II LO w prowadzeniu tego typu klas. Gimnazjum językowe przewiduje dwie klasy - dwujęzyczna oraz z poszerzonym programem języka francuskiego. W klasie dwujęzycznej angielski będzie drugim językiem nauczania oraz wprowadzone zostaną elementy tego języka podczas nauki biologii, matematyki i fizyki.

W dniu 1.IX. 2001r. tarnowscy radni podjęli decyzje w sprawie utworzenia Zespołu Szkol Ogólnokształcących nr. 2 w Tarnowie w skład którego wchodzi II LO im. H. J. Tarnowskiego i Gimnazjum Dwujęzyczne.

Dzięki staraniom Dyrekcji szkoła została odnowiona, nigdy nie błyszczała tak jak teraz. Widać operatywność dyrektora H. Pasternak, oraz wspomagające działania wicedyrektora: Marty Rodo.

W 2001r. II LO obchodzi swoje stulecie. Przygotowanie do tej jubileuszowej uroczystości rozpoczęły się znacznie wcześniej. W tym celu powołano Komitet Organizacyjny na czele którego stanęła wicedyrektor Marta Rodo. W skład Komitetu weszli: ks. Wiesław Fraczek, COr; Lidia Homińska; Krystyna Kozioł, Grażyna Nowak, Jerzy Olszewski, Bogdan Sapa, Jadwiga Starzec, Jadwiga Stec, Iwona Wiszewska - Zagata i Jerzy Zawartka.

 

6 października  2001 roku szkoła obchodziła setna rocznicę swojej działalności. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od poświęcenia  na terenie szkoły dwóch tablic : pierwszej upamiętniającej nauczycieli i uczniów II Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Jana Tarnowskiego – poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny; drugiej ufundowanej przez wychowanków na okoliczność rocznicy. W uroczystościach wzięli udział władze Miasta Tarnowa z prezydentem Józefem Rojkiem. Obecny był biskup tarnowski Władysław Bobowski oraz dyrektorzy zaprzyjaźnieni z II LO.

 

Od  01 września 2001 roku zgodnie z uchwała Rady Miasta z dn. 22.III. 2001 roku II LO kontynuuje swoja działalność w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

 

W roku szkolnym 2002/2003  szkoła zaangażowała się w kampanie na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Działania te zostały uwieńczone przyznaniem szkole w maju 2003 roku tytułu  EuroSzkoła- Tarnów 2003 w ramach projektu Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. Bliższa Europa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa.

 

W tym też czasie nauczyciele II LO podjęli się realizacji dwóch projektów partnerskich w ramach programu Socrates Comenius: Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków i Życie i Praca w Europie- Living and working in Europe.

 

Koordynatorem pierwszego projektu była pani mgr Marta Rodo, natomiast nauczycielami współpracującymi byli mgr Magdalena Gałecka, mgr Katarzyna Bronicka, mgr Ewa Okas oraz mgr Grzegorz Grabias. W projekcie pracowali uczniowie klas menadżerskich oraz klas dwujęzycznych. Szkołą koordynującą realizację projektu była Newham College of Furrher Education ( Wielka Brytania). Szkołami partnerskimi obok naszego liceum były: Institutto Statale Di Istruzione Tecnica, Commerciale ( Włochy) i Gymnazium V Kosicach( Słowacja) . W ciągu trzech lat podejmowano w ramach realizacji zadań projektowych  różnorodne działania: gra symulacyjna „TEES”, profesjonalne badania marketingowe rynku, opracowanie biznesplanu. Integralnym elementem projektu były wizyty partnerskie: Włochy ( 2004, 2005,2006), Wielka Brytania    ( 2003, 2005), Słowacja ( 2004, 2005).

 

Drugi projekt był realizowany w latach 2003-2006. Obejmował swoją tematyką zagadnienia związane z funkcjonowaniem miast, w których mieszczą się szkoły biorące udział w projekcie. Zadaniem szkół była wnikliwa analiza i opracowanie punktów dotyczących życia i morfologii miast i społeczności lokalnej w rozumieniu małej ojczyzny. Koordynatorem projektu była szkoła IES Baix Camp, Reus z Hiszpanii. W naszej szkole projekt realizowany był pod kierunkiem i opieką pani Dyrektor mgr Haliny Pasternak oraz nauczycieli : mgr Jowity Frąc ( koordynator) mgr Arkadiusza Nalepki, mgr Katarzyny Bronickiej, mgr Moniki Kosteckiej.

 

W roku rozpoczęcia realizacji projektów szkoła zmieniła swoja siedzibę. Intensywny rozwój szkoły ( m. in. powstanie nowych profili klas) uwypuklił problem lokalowy placówki.  W 1999 roku uchwała Zarządu Miasta Tarnowa szkole przekazano budynek przy alei  Solidarności 18. Obiekt należało wyremontować i przystosować do wymagań. Tego trudnego zadania podjęła się pani Dyrektor Halina Pasternak. Przystąpiono do modernizacji palcówki, poprawy estetyki szkoły i jej otoczenia. Dodatkowo udało się uzyskać sale w budynku przy Al. Solidarności 21 A. II Liceum pozostawało w tej siedzibie do 2003 roku. W związku ze zmianami organizacyjnymi tarnowskiej oświaty pojawiła się możliwość uzyskania nowej, większej siedziby, która rozwiązałby problem lokalowy. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej z 3 kwietnia 2003 roku doszło do likwidacji Szkoły Podstawowej  Nr 6 przy ulicy Mickiewicza 16. Istniejące tu Gimnazjum Nr 3 zostało przeniesione do budynku przy Al. Solidarności 18, natomiast II LO oddano w użytkowanie budynek przy Mickiewicza.  Po przeprowadzce  w lipcu 2003 roku polepszyły się warunki lokalowe, niemniej jednak należało dokonać gruntownego remontu. Przeprowadzono remontu pionu sanitarnego i głównego wejścia do szkoły, odnowiono wszystkie sale lekcyjne i korytarze szkolne, zaadaptowano mieszkanie służbowe na gabinet higienistki, a pomieszczenia kuchenne na sale lekcyjne i bufet. Utworzono stanowisko portiera i pomieszczenia dla pracowników administracji, zadbano też o uczniów poprzez zakupienie szafek. Pani Dyrektor szkoły Halina Pasternak zadbała o to, aby sukcesywnie modernizować placówkę. Dokonano radiofonizacji szkoły, założono alarm, skomputeryzowano sekretariat , bibliotekę, pokój nauczycielski i administrację. Ostatnie lata to był czas wielu inwestycji i wzmożonej pracy, zmierzającej do poprawy estetyki i bezpieczeństwa w budynku: remont dachu, wymiana rynien i okien, założenie opaski izolującej wokół fundamentów szkoły, remont podłóg, sali lekcyjnych (m. in. zorganizowanie siłowni i sali fitness), założenie monitoringu(zewnętrznego i wewnętrznego), modernizacja pracowni przedmiotowych, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (m. in. tablic multimedialnych), uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej (komputer w każdej sali– e-dziennik). Wykorzystano na ten cel fundusze pozyskane od sponsorów, z dochodów własnych oraz pieniędzy z budżetu szkoły.

 

1 lutego 2004 roku II LO podpisało umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.

 

Na początku roku szkolnego 2004 / 2005 szkoła przystąpiła do polsko- niemieckiego programu Letnia Szkoła Turyngia – Małopolska. Celem programu było zapobieganie powstawaniu wśród społeczeństwa obywatelskiego grup zmarginalizowanych i słabych społecznie, tworzenie więzi kulturowej obu narodów.  Uczniowie szkoły realizujący program, pod kierunkiem  mgr marka Krawczyka, brali udział w warsztatach, mających na celu zintegrowanie  młodzieży z obu krajów. Zajęcia odbyły się w dworku  w Jeżowie, gdzie grupa artystów z Tarnowskiego Centrum Kultury  pod kierunkiem plastyka  Michała Poręby moderowała prace uczniów i nauczycieli w dwóch grupach tematycznych: Szukamy europejskich korzeni i Tworzymy Most Kulturowy. Kolejny etap miał miejsce a Bad Berku w Niemczech. Podsumowaniem programu był happening, w trakcie którego uczniowie wybudowali z kamieni oznaczonych własnymi symbolami wspólna drogi ku zjednoczonej Europie.

 

17 sierpnia 2005 roku na stanowisko wicedyrektorów ZSO Nr 2 powołano mgr Jadwigę Kuczek i mgr Beatę Klimkiewicz - Świder .

 

Od 2006 roku II Liceum Ogólnokształcące zaangażowało się z realizację projektów związanych z problematyką żydowską . W listopadzie  2006 roku rozpoczęto realizację najdłuższego projektu  Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów. Bliżej siebie. Organizatorami projektu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz Instytut Polski w Tel- Avivie. Początkowo koordynatorem projektu był mgr Arkadiusz Nalepka, od roku 2009 funkcje tę przejęła mgr Anna Lipińska. Koordynatorami ze strony izraelskiej byli: Rinat Savi ( 2007) i Avi Luzon ( 2010) W ramach projektu odbywały się spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej. Spotkania miały charakter warsztatowy , młodzież wspólnie pracowała pod kierunkiem nauczycieli  II LO ( Jowita Frąc, Katarzyna Kawalec, Natalia Plichta, Dorota Wolak, Paula Pilarska, Barbara Poręba).

 

 Innym projektem, do którego w roku szkolnym 2006 / 20007 przystąpiło II LO był program edukacyjny Ślady przeszłości. Uczniowie adoptują zabytki.  Projekt polegał na dokonaniu adopcji wybranego zabytku i otoczeniu go opieka. Uczniowie wybrali kwaterę rabinów na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Finałem projektu była uroczysta Adopcja, która odbyła się 19 czerwca 2007 roku w czasie obchodów Dni Pamięci Żydów Galicyjskich GALICJANER SZTETL  na cmentarzu żydowskim. W uroczystości wzięły udział władze miasta- prezydenta Ryszard Ścigała, przedstawiciele gminy żydowskiej , pracownicy Muzeum Okręgowego oraz przedstawiciele ambasady Izraela.

 

 Kolejny rok szkolny 2007/2008 przyniósł kolejne działania podejmowane przez nauczycieli II LO. Z inicjatywy pani mgr Ewy Okas  szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego  Mam haka na raka  . Istota projektu było zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową . W czasie kampanii młodzież prezentowała wykłady w szkole, a w roku szkolnym 2010/2011 dodatkowo przygotowała wykład w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tarnowa i konferencję w Sali Lustrzanej. W czasie kolejnych edycji programu nawiązano współpracę z lekarzami ze szpitala im. Św. Łukasza  i szpitala im. Szczeklika, Ośrodkiem Programów Profilaktycznych w Tarnowie. Zespół II LO, podczas II edycji programu brał udział w warsztatach kreatywnych w Warszawie.

 

II Liceum , jako szkołą dbająca o wszechstronny rozwój uczniów i kształtująca postawy prospołeczne zaangażowała się w realizacje kolejnego programu profilaktycznego –Kampania Profilaktyczna -Złącze. Projekt dotyczył zapobiegania patologicznym zachowaniom wśród młodzieży. W ramach tego projektu uczniowie wraz z opiekunami ( Anna Lipińska, Anna Kumor- Wrona, Barbara Poręba) uczestniczyli w warsztatach , debacie oxfordzkiej Narkotyki mnie nie dotyczą oraz zorganizowali Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej pod hasłem Uzależnij się od czegoś dobrego !. Imprezę swa obecnością uświetnili pani Prezydent Tarnowa Dorota Skrzyniarz, dyrektor Wydziału Edukacji pan Stanisław Świerczek, Robert Malik kierownik Policyjnej Izby Dziecka i Jerzy Kuczkowski pracownik wydziału ds. nieletnich.

 

W czerwcu 2008 roku uczniowie II LO ukończyli projekt współfinansowany przez Unię Europejską Wspomnienia ocalone z ognia. W ramach tego projektu młodzież zbierała wspomnienia świadków zagłady tarnowskich Żydów. Uwieńczeniem ich pracy było wydanie przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie książki „ Wspomnienia ocalone z ognia”, w której znalazły się odnalezione przez uczniów wspomnienia mieszkańców Tarnowa z okresu likwidacji getta.

 

Od czerwca 2008 roku do tradycji szkoły weszła uroczystość wręczania medalu E pluribus unus  za wybitne osiągniecia naukowe uczniom kończącym edukacje w   II LO.

 

Nowy rok szkolny 2008/2009 przyniósł znaczący sukces uczniów . Drużyna II LO Oobex w składzie Filip Ropicki i Patryk Walkowicz , zajęła II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Europe Banks In Action Challege  w Brukseli, ponadto Grzegorz Zegar i Kamil Bardo , zajęli IV miejsce w ścisłym finale Europe Titan Challenge. Natomiast w sierpniu 2009 roku drużyna w składzie Mateusz Czekalski, Michał Papuga i Piotr Henczel  wzięli udział w finale Hewlett- Packard  Global Business Challenge rozegranym w Brazylii , gdzie zajęli V miejsce. Do zwycięstwa poprowadził uczniów pan Robert Zieliński.

 

W tym też roku swoją działalność rozpoczęło Bractwo Rycerskie Hetmana Jana Tarnowskiego, którego celem jest propagowanie sylwetki Patrona szkoły .

 

II Liceum Ogólnokształcące wielokrotnie włączało się w akcje miejskie, mające na celu poprawę jakości życia środowiska lokalnego w wymiarze ekologicznym. Stąd  od marca 2009 roku szkoła przystąpiła do  realizacji projektu "Młodzi i odpowiedzialni- uczymy się rozmawiać i działać na rzecz środowiska".  Koordynatorkami projektu zostały pani Katarzyna Kawalec i Anna Lipińska. Ważnym elementem  Młodych i odpowiedzialnych było przeprowadzenie debat oxfordzkich.  II LO przeprowadziło pierwsza debatę 22 kwietnia 2009 roku- postęp technologiczny jest ważniejszy niż ochrona środowiska . Efektem programu stało się utworzenie  LEK-ów, czyli Lokalnych Klubów Ekologa. W ramach realizacji zadań projektowych zorganizowano grę miejską Eko- gra. Finałem całego projektu była konferencja Rozmawiamy o nas i środowisku , która odbyła się w grudniu 2010 roku w Auli PWSZ. W trakcie tego spotkania  pani Katarzyna Kawalec wraz z uczniami  moderowała dyskusje panelową .

 

Od 1 września 2009 roku w II LO młodzież rozpoczęła naukę w klasie o profilu psychologicznym. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi pani psycholog Paula Pilarska zorganizowała Powiatowy Konkurs Psychologiczny pt. "Asertywność- szanuję siebie, szanuję innych" pod honorowym patronatem Kuratora Małopolskiego.

 

Od 2010 roku II LO rozpoczęło współpracę ze Starostwem Tarnowskim i przewodniczącym Rady Miasta Tarnowa panem Ryszardem Żądło w zakresie propagowania sylwetki Jana Tarnowskiego – Wielkiego Tarnowianina i Patrona Liceum. Uczniowie skupieni w Bractwie  współorganizowali konferencję Tarnów- dziedzictwo rodu Tarnowskich, która odbyła się 18 marca 2010 roku.  W konferencji wziął udział potomek Jana Tarnowskiego, z którym młodzież miała okazje się spotkać. W trakcie uroczystości uczennica II LO Kinga Matela odebrała nagrodę za zajęcie I miejsca w Międzypowiatowym konkursie Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu.

 

W 2009 roku pani Dyrektor Halina Pasternak podjęła  działania, aby w szkole utworzyć klasy z matura międzynarodową. Wprowadzenie programu Matury Międzynarodowej było naturalna konsekwencją rozwoju działających już w szkole klas dwujęzycznych na poziomie gimnazjalnym i licealnym.

 

Rok szkolny 2010/2011 był uwieńczeniem tych starań. We  wrześniu 2010 roku nastąpiło otwarcie klasy Pre IB. Teraz  szkoła rozpoczęła starania o uzyskanie akredytacji International Baccalaureate Organization ( Matura Miedzynarodowa).  Działania podjęte przez panią Dyrektor, koordynatorkę mgr Marię Trojanowską oraz grono pedagogiczne zakończyły się sukcesem – 16 maja 2011 szkoła otrzymała akredytację, co było niewątpliwym  sukcesem.

 

II Liceum Ogólnokształcące jest jedyną publiczna szkołą w Małopolsce z możliwością zdawania matury międzynarodowej.

 

W tym też roku szkolnym szkoła otrzymała także certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo w ramach Zintegrowanej polityki Bezpieczeństwa.

 

Celem podejmowanych działań było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale również w środowisku, kształtowanie świadomości współistnienia w społeczności szkolnej i lokalnej, uświadomienie konieczności przestrzegania zasad, promowanie pozytywnych zachowań oraz zdrowego stylu życia. II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne przystąpiły do projektu we wrześniu 2009 roku. W ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w dniu17.03.2010 r. odbyło się spotkanie zespołu redagującego Zintegrowany Plan Działania, w którym uczestniczyli: Halina Pasternak – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie, Urszula Blicharz – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Iwona Wiatr – przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, Anna Zygucka – pedagog szkolny,

 

Paula Pilarska – psycholog szkolny, Ewa Kawa – przewodnicząca Rady Rodziców, Małgorzata Klich – koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole, Olga Godek i Krzysztof Januś – przedstawiciele samorządu uczniowskiego, młodszy aspirant Robert Kozak – asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Tarnowie. W wyniku wizytacji przeprowadzonej w dniu 18 maja 2010 r. przez zespół certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Oceniano nie tylko działania profilaktyczno-wychowawcze realizowane przez szkołę, ale także obszar organizacyjny, infrastruktury i techniczny, które to również stanowią o poczuciu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

 

23 września 2010 r. Pani Dyrektor Halina Pasternak wraz z pedagogiem szkolnym Anną Zygucką oraz przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego Krzysztofem Janusiem, odebrała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzeja Rokity certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.To nie jedyny tytuł , jaki szkoła otrzymała  w roku 2010/2011.

 

21 marca 2011 roku II LO przyznano tytuł: Szkoła Odkrywania Talentów. Na rok 2011 przypadła 450 rocznica śmierci Hetmana Jana Tarnowskiego. Uczniowie oraz członkowie Bractwa Hetmana wraz z władzami Miasta zaangażowali się  w przygotowanie rocznicowych obchodów na tarnowskim rynku. Finałem uroczystości stał się wyjazd młodzieży II LO na Ukrainę do Obertyna, gdzie wraz z władzami Miasta oraz starostwa uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wiktorii obertynskiej.

  

Minęło kolejne 10 lat działalności II Liceum. Szkoła się rozwinęła się , stworzyła jeszcze  lepsze warunki do nauki, przygotowała kolejne pokolenie młodzieży do życia we współczesnym świecie. Przyszedł też  czas na podsumowanie. Mija 110 lat od początku funkcjonowania szkoły . W październiku 2010 roku zostaje powołany Komitet Organizacyjny i Komitet Honorowy w związku z jubileuszem 110- lecia II Liceum i 10 –lecia Gimnazjum. Podjęto również  kroki, zmierzające do powstania stowarzyszenia, które wspierałoby dalszą działalność szkoły. 14 grudnia 2010 roku z inicjatywy pani dyrektor Haliny Pasternak oraz absolwentki, a obecnie nauczycielki tej szkoły Marty Rodo odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO. W skład Komitetu weszli: pani Dyrektor  Halina Pasternak, Marta Rodo i Piotr Sak.   28 kwietnia 2011 roku na kolejnym zebraniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia, do którego należą: Marta Rodo - prezes oraz wiceprezesi: Jadwiga Starzec, Grzegorz Światłowski.