II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Rekrutacja dla uczniów powracających z zagranicy

  1. Uczniowie powracający z zagranicy są przyjmowani do szkoły na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia oraz osób będącymi obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
  2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci powracający z zagranicy w miarę posiadanych miejsc.
  3.  Kandydatów obowiązują testy sprawdzające z następujących przedmiotów: j. polski , matematyka, j. angielski, których zakres obejmuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych .Dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianów pisemnych także z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w danym oddziale.
  4. Sprawdziany takie- jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami – przeprowadza się po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej .
  5. Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów ( kopia ostatniego świadectwa uzyskanego za granicą, kopia ostatniego świadectwa z polskiego programu – jeśli takowe posiada, kwestionariusz przyjęcia do szkoły ) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole.
  6. Kandydaci powracający z zagranicy w trakcie roku szkolnego są zobowiązani do kontaktu z sekretariatem szkoły w celu upewnienia się o wolnych miejscach w wybranych oddziałach .

W wypadku wolnych miejsc procedura ich przyjęcia do szkoły również opiera się na przystąpieniu do testów sprawdzających w indywidualnie ustalonym terminie.

Prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 14 655 88 95