II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Aktywna tablica

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego uczestniczy
w Rządowym programie „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024

W ramach przyznanego wsparcia zakupiono:

 • 3 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej
 • 2 zestawy dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny

Koordynatorem programu na terenie szkoły jest pan Grzegorz Grabias

Cel programu:

 • umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii;
 • upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych
  z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole;
 • podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy
  i społeczny uczniów i nauczycieli;
 • celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe cele programu „Aktywna tablica”:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności
  w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w szkole pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

W ramach udziału w Programie szkoła podjęła działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie  nauczania polegające na utworzeniu Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 1. zawarcie porozumienia z III Liceum Ogólnokształcącym w celu utworzenia Międzyszkolnej sieci współpracy
 2. udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,
 3. zorganizowaniu w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK
  w nauczaniu,
 4. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych  scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów, tzw. dobrych praktyk.

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli

 W ramach współpracy międzyszkolnej  pomiędzy II  Liceum Ogólnokształcącym i III  Licum Ogólnokształcącym realizujemy cotygodniowe spotkania w ramach Międzyszkolnego Olimpijskiego Koła Informatycznego. Celem koła jest kształcenie młodzieży, rozwijanie wiedzy i umiejętności z algorytmiki i programowania. Młodzież uczestnicząca w spotkaniach koła jest podzielona na kilka poziomów zaawansowania. Kadra nauczycielska jest wspierana przez studentów informatyki TCS UJ którzy byli finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej.