II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Terminarz

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

  Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
( jeśli szkoła dysponować  będzie wolnymi miejscami)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  od 16 maja do 20 czerwca 2022r.
do godz. 15.00
  Od 27 lipca do 3 sierpnia 2022r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w której przeprowadza się:
  • sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi      lub      z      oddziałami      międzynarodowymi
/art. 7b ust.1c, art. 20j ust.1 ustawy o systemie oświaty/. Uwaga ! Sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzony będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

od 16 maja do 30 maja 2022r.
do godz. 15.00

UWAGA!
Kandydaci do oddziału
dwujęzycznego 1f i oddziału
miedzynarodowego IB  MYP (1c),chcąc
wziąć udział w rekrutacji,
muszą wybrać daną klasę w
nieprzekraczalnym terminie do                30 maja 2022 godz. 15.00 i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru

  od 27 lipca do 28 lipca 2022r.  

w wypadku wolnych miejsc

3.

Złożenie podania o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych  do 1c i 1f   do 30 maja 2022r.
 godz. 15:00
  do 28 lipca  2022r.

4.

Przeprowadzenie  sprawdzianu kompetencji językowych do klas 1c I 1f             I termin (główny)
      1f - 31 maja 2022r. godz 10.00
      1c -1 czerwca 2022r. odz.10.00
II termin - dla tych którzy z przyczyn niezależnych (udokumentowanych) nie mogą przystąpić w terminie głównym:
      1f - 6 czerwca 2022r. godz.10.00
      1c  -7 czerwca 2022r. godz.10.00  

29 lipca 2022r.

godz 10.00
 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  wyników sprawdzianu kompetencji językowych.   9 czerwca 2022r.
do godz 12.00
  1 sierpnia 2022r.
do godz 12.00

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez  kandydata  warunków   poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem  tych okoliczności. do 12 lipca 2022r. do 3 sierpnia 2022r.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  kandydata  warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 18 lipca 2022 r do 8 sierpnia 2022 r

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2022r.
godz. 12.00
9 sierpnia 2022r.
godz. 12.00

10.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • kwestionariusza przyjęcia do szkoły oraz dwóch fotografii
do 25 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
do 17 sierpnia  2022 r.
do godz. 15.00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 26 lipca 2022r.
do godz.12.00
18 sierpnia 2021 r.
do godz.12.00

12.

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora  liceum  ogólnokształcącego, o liczbie wolnych miejsc w szkole -wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 26 lipca 2022 r. 18 sierpnia 2022r.

 Procedura odwoławcza

 

13.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 29 lipca 2022r. do 22 sierpnia 2022r.

14.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia

15.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

16.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły