II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Terminarz

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

 

 

Lp.

  Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym
( jeśli szkoła dysponować  będzie wolnymi miejscami)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja do
19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

  Od 28 lipca do 4 sierpnia 2023r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w której przeprowadza się:

  • sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub oddziałami miedzynarodowymi

 

od 15 maja
do 30 maja 2023r.
do godz. 15.00

UWAGA!
Kandydaci do oddziału
dwujęzycznego 1f i oddziału
miedzynarodowego IB MYP (1c),chcąc
wziąć udział w rekrutacji,
muszą wybrać daną klasę w
nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2023 godz. 15.00 i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru

  od 28 lipca do 31 lipca 2023r.  

w wypadku wolnych miejsc

3.

Złożenie podania o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych  do 1c i 1f

  do 1 czerwca  2023r.
 godz. 15:00

  do 31 lipca  2023r.

4.

Przeprowadzenie  sprawdzianu kompetencji językowych do klas 1c I 1f

    I termin (główny)

1f – 5 czerwca 2023r. godz 8.00

1c -6 czerwca 2023r. odz.8.00

II termin - dla tych którzy z przyczyn niezależnych (udokumentowanych) nie mogą przystąpić w terminie głównym:

1f - 12 czerwca 2023r. godz.8.00

1c  -13 czerwca 2023r. godz.8.00  

1 sierpnia  2023r.

godz 8.00
 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

  15 czerwca 2023r.
do godz 12.00

  3 sierpnia 2023r.
do godz 12.00

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

       od 23 czerwca do        10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez  kandydata  warunków   poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem  tych okoliczności.

do 10 lipca 2023r.

do 4 sierpnia 2023r.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  kandydata  warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023 r

do 11 sierpnia 2023 r

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023r.
godz. 12.00

14 sierpnia 2023r.
godz. 12.00

10.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • kwestionariusza przyjęcia do szkoły oraz dwóch fotografii

do 26 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

do 21 sierpnia  2023 r.
do godz. 15.00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023r.
do godz.12.00

22 sierpnia 2023 r.
do godz.12.00

12.

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora  liceum  ogólnokształcącego, o liczbie wolnych miejsc w szkole -wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

27 lipca 2023 r.

22 sierpnia 2023r.

 Procedura odwoławcza

 

13.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 1 sierpnia 2023r.

do 25 sierpnia 2023r.

14.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia

15.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

16.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły