II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Terminarz

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

 Lp.

  Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym ( jeśli szkoła dysponować  będzie wolnymi miejscami)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 od 13 maja do 4 lipca 2024r.

od 17 lipca do 24 lipca 2024r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w której przeprowadza się:

  • sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub oddziałami międzynarodowymi

 

od 13 maja do 27 maja 2024r.
 

UWAGA!
Kandydaci do oddziału
dwujęzycznego 1f i oddziału
miedzynarodowego IB  MYP (1c),chcąc
wziąć udział w rekrutacji,
muszą wybrać daną klasę w
nieprzekraczalnym terminie do  27 maja 2024  i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru

 

od 17 lipca do 18 lipca 2024r.  

w wypadku wolnych miejsc

3.

Złożenie podania o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych  do 1c i 1f

do 29 maja 2024r.
do godz. 15:00

  do 19 lipca  2024r.

4.

Przeprowadzenie  sprawdzianu kompetencji językowych do klas 1c I 1f

I termin (główny)
      1f – 4 czerwca 2024r. godz 8.00
      1c -5 czerwca 2024r. godz.8.00
II termin - dla tych którzy z przyczyn niezależnych (udokumentowanych) nie mogą przystąpić w terminie głównym:   

1f - 11 czerwca 2024r. godz.8.00

1c  -12 czerwca  2024r. godz.8.00

22 lipca 2024r. godz. 8.00
 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

  24 czerwca 2024r. do godz 12.00

  23 lipca 2024r. do godz. 12.00

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. do godz. 15.00

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w oświadczeniach.

do 9 lipca 2024r.

do 29 lipca 2024r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 lipca 2024r. godz. 12.00

30 lipca 2024r.  godz. 12.00

9.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • kwestionariusza przyjęcia do szkoły oraz dwóch fotografii

od 11 lipca do 15 lipca  2024 r. do godz. 15.00

od  30 lipca do 1 sierpnia 2024 r.   do godz. 15.00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2024rdo godz.12.00

2 sierpnia 2024 r. do godz.12.00

11.

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora  liceum  ogólnokształcącego, o liczbie wolnych miejsc w szkole.

17 lipca 2024 r.

5 sierpnia 2024r.

                        Procedura odwoławcza

12.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 do 19 lipca 2024r.

 do 7 sierpnia 2024r.

13.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

15.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły