II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Zajęcia WDŻ

Program nauczania WDŻ w II Liceum Ogólnokształcącym:

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO W TARNOWIE

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie, zwane dalej zajęcia wdż,realizowane są w wymiarze 14 godzin w roku szkolnym, w tym po 5 godzin z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców.
 2. Zajęcia wdż prowadzone są w wymiarze 1 godzina tygodniowo w I lub II semestrze danego roku szkolnego.
 3. Zajęcia wdż są obowiązkowe dla każdego ucznia, chyba że rodzic (prawny opiekun) ucznia lub pełnoletni uczeń złoży Dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w zajęciach wdż w danym roku szkolnym.
 4. Oświadczenia o rezygnacji z zajęć przekazywane są do wychowawcy klasy. (Załącznik nr 1)
 5. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć wdż, nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przedstawienia rodzicom / opiekunom / pełnoletnim uczniom, pełnej informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

 


II. ZASADY DOKUMENTOWANIA ZAJĘĆ WDŻ

 1. Realizacja zajęć wdż i frekwencja potwierdzona jest w e-dzienniku, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.
 2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zaznacza w dzienniku grupę osób, biorących udział w lekcjach. W przypadku złożenia przez rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach wdż, wychowawca niezwłocznie odnotowuje ten fakt w dzienniku.
 3. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów o udziale bądź rezygnacji w zajęciach wdż, wychowawca klasy przekazuje do Dyrektora szkoły, gdzie są przechowywane.
 4. Zajęcia wdż nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
 5. Prowadzący zajęcia wdż, w zakładce oceny śródroczne i roczne zapisuje uczniom, którzy uczestniczyli w zajęciach - “uczestniczył” / “uczestniczyła”.

 

III. METODY PRACY, POMOCE DYDAKTYCZNE

 1. Efektywność zajęć wychowania do życia w rodzinie jest uwarunkowana dobrym przygotowaniem w zakresie realizacji treści programowych i sposobu ich przekazywania.
 2. Odpowiedni zestaw metod, form i technik pracy ma na celu wyzwolić zaangażowanie i aktywność uczniów.
 3. Uczniom zapewnia się możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach, konfrontowania swoich poglądów, wypowiadania w sposób swobodny opinii, a także wyrażania ekspresji i przeżyć.
 4. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć:
  1. filmy (Cykl filmów “Zakochanie i co dalej”, “Anoreksja i bulimia”, “Człowiek na piątkę”);
  2. prezentacje multimedialne dołączone do scenariuszy lekcji „Wędrując ku dorosłości”;
  3. plansze edukacyjne - “Płodność człowieka”;
  4. przewodniki - “Bioetyka dla młodych”, “Naturalne planowanie rodziny”.