II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Tekst łatwy do czytania ETR

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej, realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego oraz innych ustaw, a także zadania wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw i odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki.
II Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną, zapewniającą bezpłatne nauczanie.
Cykl kształcenia w szkole trwa 4 lata.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Tarnowa, a nadzór pod względem pedagogicznym sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Ich przygotowanie
i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
Założone cele Szkoła osiąga poprzez realizację zadań:

  1. zdobycie przez uczniów rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości umożliwiającego podjęcie studiów wyższych;
  2. rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
  3. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
  4. promowanie uniwersalnych wartości;
  5. rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
  6. przygotowanie absolwentów do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie;
  7. kształtowanie przedsiębiorczej postawy uczniów;
  8. kształtowanie postaw patriotycznych uczniów;
  9. wspieranie rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.